தினமும் குளித்த பின்பு Healer baskar -ஐயா செய்த இந்த மூட்டு பயிற்சி செய்தால் நமது உடம்பு சூடாகி நாம் ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கலாம் !!

வாழ்வோம் ஆரோக்கியமாக💐

Categories